Tijdens de uitbraak van een virus wil je graag voorzorgsmaatregelen treffen en mondkapjes aanschaffen. Je sluit een koopovereenkomst met een verkoper, maar de mondkapjes worden niet geleverd. Wil je weten wat je in deze situatie kunt doen en of je recht hebt op schadevergoeding? In deze juridische column lees je meer hierover.

Wanneer een overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet of niet correct wordt nagekomen, spreekt men van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Wil er sprake zijn van een schadevergoeding, dan moet de tekortkoming in de nakoming aan de schuldenaar kunnen worden toegerekend. Bij overmacht kan de tekortkoming in de nakoming niet aan de schuldenaar worden toegerekend en bestaat er geen schadevergoedingsplicht. Indien een van de partijen tekortschiet in de verplichtingen uit de overeenkomst en de tekortkomingen aan deze partij kunnen worden toegerekend, dan pleegt deze partij wanprestatie. Bij wanprestatie ontstaat er wel een schadevergoedingsplicht.

Is nakoming blijvend onmogelijk, dan ontstaat er van rechtswege een verplichting aan de schuldenaar om de schade te vergoeden. Kan er alsnog worden nagekomen, dan moet de schuldenaar in gebreke worden gesteld. De in gebrekestelling geschiedt door middel van een schriftelijke aanmaning om binnen een redelijke termijn alsnog de tekortkoming na te komen. Blijft de nakoming binnen de gestelde termijn uit, dan is er sprake van verzuim en dient de schuldenaar de schade te vergoeden. Het verzuim komt pas ten einde wanneer de schuldenaar alsnog nakomt, nakoming blijvend onmogelijk wordt of wanneer de schuldeiser een redelijk aanbod tot nakoming van de schuldenaar weigert. Indien schuldeiser niet meewerkt aan de nakoming, dan is er sprake van schuldeisersverzuim, tenzij het niet meewerken niet aan de schuldeiser kan worden toegerekend. Bij schuldeisersverzuim bestaat er geen recht op schadevergoeding.

Tevens kan de schuldeiser bij zowel overmacht als wanprestatie de overeenkomst (gedeeltelijk) schriftelijk ontbinden. De verrichte prestaties dienen te worden teruggedraaid. Bij gedeeltelijke ontbinding blijft een gedeelte van de overeenkomst, waarbij geen sprake is van verzuim, bestaan. Werkt de schuldenaar niet mee aan de ontbinding, dan kan de schuldeiser de overeenkomst via de rechter laten ontbinden.

Verder kan de schuldeiser zijn deel van de overeenkomst opschorten. Met opschorting van de overeenkomst kan de schuldeiser zijn verplichtingen een bepaalde tijd achterhouden. Opschorting kan de schuldenaar ertoe dwingen om alsnog de overeenkomst na te komen. Voor opschorting dient er sprake te zijn van een opeisbare vordering, mogelijke nakoming en voldoende samenhang tussen de vordering en de verplichting. Opschorting is niet mogelijk bij schuldeisersverzuim en wanneer nakoming blijvend onmogelijk is.

Komt de wederpartij de overeenkomst niet na? Zou je graag meer informatie willen over jouw rechten en plichten? Neem dan vrijblijvend contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators.

Naar aanleiding van de recent aangekondigde maatregelen van de regering in verband met het coronavirus, hebben wij op kantoor ons beleid gewijzigd. Op kantoor worden geen cliënten meer ontvangen om de veiligheid van onze werknemers en cliënten te waarborgen. Als gevolg van ons beleid zal het inloopspreekuur voorlopig komen te vervallen. Wij blijven echter telefonisch voor u bereikbaar voor een vrijblijvend gesprek op telefoonnummer 043 323 3454.

Contact:
T 043 323 3454
info@valkenburghadvocaten.nl
www.valkenburghadvocaten.nl

Geschreven door: Teddy Arts & Laure Cerfonteijn